Sosyete Èd Legal

Lidèchip nou an

Lidè Legal Aid Society se kèk nan moun ki gen plis respè nan domèn yo, yo ofri plizyè dizèn ane eksperyans ak pèspektiv akeri nan dedye karyè yo pou asire jistis egal.

Avoka-an-chèf ak Ofisye Egzekitif anchèf

Twyla Carter

Twyla Carter (li/li) sèvi kòm Avoka an Chèf ak Ofisye Egzekitif anchèf Legal Aid Society, li vin premye fanm Nwa ak premye Ameriken Azyatik ki dirije òganizasyon an nan istwa 145 ane li.

Avoka anchèf, Pratik Sivil

Adriene Holder

Adriene sèvi kòm Avoka anchèf nan Pratik Sivil Sosyete Èd Legal la epi li te konsakre tout karyè pwofesyonèl li nan defi povrete ak enjistis rasyal pou avansman dwa egal. Adriene responsab pou jere pwovizyon sèvis legal sivil konplè atravè yon rezo biwo katye, biwo tribinal, ak inite espesyalize nan tout vil la k ap sèvi tout senk minisipalite Vil New York ak plis pase 500 anplwaye k ap travay sou plis pase 50,000 ka chak ane.

Avoka anchèf, Pratik defans kriminèl

Tina Luongo

Tina te sèvi kòm Avoka anchèf nan Pratik Defans Kriminèl la nan Legal Aid Society depi 2014 kote yo responsab pou operasyon chak jou nan tout travay jijman, apèl, apre kondanasyon, refòm lalwa ak defans libète libète yo te fèt nan non moun. plis pase 200,000 kliyan. Yo dirije yon ekip nan tout vil la ki gen 12 manadjè ansyen ki, nan vire, jere plis pase 1100 anplwaye pratik la.

Avoka anchèf, Pratik Dwa Jivenil

Dawne Mitchell

Soti nan estajyè lalwa rive nan Avoka anchèf, karyè Dawne nan Legal Aid Society gen plis pase 20 ane epi li di anpil pou angajman li anvè jistis pou Nouyòkè yo e sitou pou kominote ki pi vilnerab li yo – timoun Vil Nouyòk yo.

Antanke yon lidè entegral nan Sosyete a, konesans konplè Dawne nan tout aspè nan Pratik Dwa Jivenil yo, style jesyon transfòmasyon, konesans estratejik biznis, ekspètiz litij, kreyativite ak pèseverans, sipèvize operasyon yo ak livrezon sèvis pou plis pase 34,000 kliyan chak ane.

Sekretè ak Avoka Jeneral

Scott Rosenberg

Scott te sèvi kòm Avoka Jeneral Sosyete Asistans Legal la depi 2011. Mesye Rosenberg responsab pou sipèvize tout zafè legal kote Sosyete a se direktè lekòl la, ki gen ladan konfòmite ak lwa federal, leta ak lokal yo, ak san bi likratif. gouvènans ak regilasyon. Li jwe yon wòl kle nan negosyasyon ak ranfòsman kontra yo; odit; tranzaksyon byen imobilye ak konfòmite kontra lwaye ak kowòdone patisipasyon nan avoka deyò nan zafè legal kote Sosyete a se yon direktè.

Ofisye Chèf Operasyon

Lauren Siciliano

Kòm Ofisye Chèf Operasyon, Lauren sipèvize fonksyon administratif esansyèl nan òganizasyon an, tankou Finans, Operasyon Estratejik, Resous Imèn, Etablisman, ak Teknoloji Enfòmasyon.

Chèf Ofisye Resous Imèn

Sou entènèt jwèt Connie Park

Antanke Ofisye anchèf Resous Imèn nan Legal Aid Society of NYC, Connie Park dirije yon ekip pwofesyonèl Resous Imèn ki dedye a kenbe, rekrite, ak sipòte moun ki akonpli misyon pou jistis nan chak minisipalite.

Konseye anchèf nan Pratik Pro Bono

Louis Sartori

Lou sèvi kòm Chèf Avoka nan la Pro Bono Pratike at Sosyete Èd Legal la kote li responsab pou la rekritman, administrasyon ak kowòdinasyon prèske 3,000 volontè chak ane.

Chèf Enfòmasyon sou Ofisye

Surya Sayed-Ganguly

Surya sipèvize done ak teknoloji nan Legal Aid Society, ki gen ladan estrateji, planifikasyon, defans, sipò, fòmasyon ak anplwaye atravè devlopman aplikasyon ak done, enfrastrikti ak ekip eksperyans itilizatè. Nan tout pratik nou yo, wòl teknoloji ak done yo toujou pi enpòtan pou sipòte travayè sosyal nou yo, paralegal, avoka, envestigatè ak pi enpòtan, pou pi byen sèvi moun vilnerab yo, fanmi yo ak timoun nou travay pou yo.

Chèf Ofisye Finans

Premali Shah

Antanke Ofisye Finansye anchèf, Premali responsab pou jere fonksyon finans an jeneral nan Legal Aid Society, ki gen ladan estrateji, bidjè, planifikasyon, ak konstriksyon enfrastrikti finans pou pi byen sipòte misyon Legal Aid. 

Chèf Kominikasyon Ofisye

Vincent Paolo Villano

Vincent Paolo Villano te rantre nan Legal Aid Society nan dat 5 oktòb 2021, kòm Ofisye Chèf Kominikasyon ak manda pou dirije medya, kontni, maketing, ak estrateji òganizasyon an. Li rantre nan Legal Aid ak plis pase yon deseni eksperyans nan gouvènman an, kanpay, ak defans lè l sèvi avèk kominikasyon pou avanse jistis rasyal, sosyal ak ekonomik.

Ofisye anchèf enstalasyon ak administrasyon

Tami Wilson Rivera

Tami Wilson Rivera se ofisye anchèf enstalasyon ak administrasyon Legal Aid Society. Nan wòl sa a, Madam Wilson Rivera sipèvize Enstalasyon, Akizisyon, ak Sèvis Pataje.

Lidèchip ak Konsèy Administrasyon

Lidèchip

 • Twyla Carter, Avoka an Chèf ak Ofisye Egzekitif Chèf
 • Adriene Holder, Chèf Avoka, Pratik Sivil
 • Tina Luongo, Avoka anchèf, Pratik defans kriminèl
 • Dawne Mitchell, Avoka anchèf, Pratik Dwa Jivenil
 • Scott Rosenberg, Sekretè ak Avoka Jeneral
 • Lauren Siciliano, Ofisye anchèf operasyon
 • Sharon Kleinhandler, Ofisye anchèf Devlopman
 • Connie Park, Ofisye anchèf Resous Imèn
 • Louis Sartori, Avoka anchèf, Pratike Pro Bono
 • Surya Sayed-Ganguly, Ofisye anchèf enfòmasyon
 • Premali Shah, Chèf Ofisye Finansye
 • Vincent Paolo Villano, Ofisye Chèf Kominikasyon
 • Tami Wilson Rivera, Chèf Enstalasyon ak Ofisye Administrasyon

Lidèchip Rektang 8

 • Twyla Carter, Avoka an Chèf ak Ofisye Egzekitif Chèf
 • Adriene Holder, Chèf Avoka, Pratik Sivil
 • Tina Luongo, Avoka anchèf, Pratik defans kriminèl
 • Dawne Mitchell, Avoka anchèf, Pratik Dwa Jivenil
 • Scott Rosenberg, Sekretè ak Avoka Jeneral
 • Lauren Siciliano, Ofisye anchèf operasyon
 • Sharon Kleinhandler, Ofisye anchèf Devlopman
 • Connie Park, Ofisye anchèf Resous Imèn
 • Louis Sartori, Avoka anchèf, Pratike Pro Bono
 • Surya Sayed-Ganguly, Ofisye anchèf enfòmasyon
 • Premali Shah, Chèf Ofisye Finansye
 • Vincent Paolo Villano, Ofisye Chèf Kominikasyon
 • Tami Wilson Rivera, Chèf Enstalasyon ak Ofisye Administrasyon

Ofisye yo ak Konsèy Administrasyon yo Rektang 8

Ofisye yo

 • Alan Levine, Prezidan
 • Twyla Carter, Avoka an Chèf ak Ofisye Egzekitif Chèf
 • David Greenwald, trezorye
 • Scott Rosenberg, Sekretè ak Avoka Jeneral
 • Lauren Siciliano, Ofisye anchèf operasyon
 • Premali Shah, Chèf Ofisye Finansye

Prezidan Konsèy Administrasyon an

 • Zachary W. Carter

Vis Prezidan Konsèy Administrasyon an

 • Lara Samet Buchwald
 • Jen S. Dipchand
 • Mark P. Goodman
 • Tracy Richelle segondè
 • Bradley I. Ruskin

Manm Konsèy Administrasyon an

 • Richard F. Albert
 • Debora N. Archer
 • Christopher D. Belelieu
 • Barry A. Bohrer
 • John K. Carroll
 • Nancy Chung
 • Eva W. Cole
 • Roger A. Cooper
 • Sara Coyne
 • Jenna M. Dabbs
 • Matye Diller
 • Scott A. Edelman
 • Mauricio A. Espay
 • Natasha Friedrichs Fapohunda
 • Edward Flanders
 • Jeffrey A. Fuisz
 • Matye Furman
 • Jeffrey E. Glen
 • Mia N. Gonzalez
 • Meaghan C. Gragg
 • Carol Greene-Vincent
 • David J. Greenwald
 • Adam S. Hakki
 • Richard F. Hans
 • David G. Hille
 • Elai Katz
 • Atif Khawaja
 • Marvin Krislov
 • Gillian Lester
 • Alan Levine
 • Arawon R. Marcu
 • J. Kevin McCarthy
 • Joan McPhee
 • Perry A. Napolitano
 • Lynn K. Neuner
 • Amanda T. Perez
 • Charles C. Platt
 • Patrick T. Quinn
 • Sharyl A. Reisman
 • Alyssa Rower
 • Daniel A. Rubens
 • Antony L. Ryan
 • William Savitt
 • Paul H. Schoeman
 • Bart R. Schwartz
 • William Schwartz
 • L. Kevin Sheridan Jr.
 • Rachèl B. Sherman
 • Tiffany J. Smith
 • Audra J. Soloway
 • Joseph L. Sorkin
 • Gary Stein
 • Richard Strassberg
 • Kim A. Walker
 • Charles Weinstein
 • Pyè M. Williams
 • Jamie L. Diven