Sosyete Èd Legal

Defann akize yo ak prizonye yo

Antanke prensipal defansè piblik Vil Nouyòk, nou kwè ke defans pa dwe fèt sèlman nan sal tribinal la, men tou nan kominote kote kliyan nou yo ap viv ak travay. Pratik holistic nou an bay kliyan nou yo reprezantasyon zele, ki gen eksperyans. Chak jou defansè nou yo ap angaje kliyan, manm kominote yo, ak gwoup defansè yo, yo ede yo ogmante vwa moun ki afekte nan yon sistèm legal kriminèl ki kraze, espesyalman moun ki nan prizon, prizon oswa sant detansyon.

Jwenn Èd Kounye a

Chak jou, nan tribinal ak kominote atravè vil la ekip Defans Kriminèl nou an defann dwa tout Nouyòkè yo. Aprann plis sou sèvis nou bay yo.

jwenn Èd
Fè yon diferans

Pwojè, Inite ak Inisyativ

Ekip espesyalize nou yo gen eksperyans k ap travay sou prèske tout domèn lalwa ki afekte Nouyòkè yo. Eksplore fason nou goumen nan non kliyan ak kominote yo.

Yon jou nan lavi a

Ankèt sou tout pati nan ka a nan pratik defans kriminèl la

Daequan Shane pase jou li goumen pou libète moun. Antanke yon envestigatè ak Legal Aid Society's Criminal Defense Practice, travay Daequan asire ke avoka Legal Aid gen zouti ak kontèks kritik yo bezwen pou bay kliyan pi bon defans posib.

Daequan Shane 

Enpak nou an

Refòm Konpreyansif Konpreyansif Atravè Less is More

Legal Aid Society te reyisi fè espresyon Gouvènè Kathy Hochul pou l siyen Lwa Less Is More, lejislasyon ki refòme sistèm libète pwovizwa Eta a nèt.

Lwa Less Is More – ki te jwenn anpil sipò nan men defansè piblik yo, pwosekitè yo, defansè refòm jistis kriminèl yo, ak kominote yo ki afekte yo – refòme sistèm revokasyon libète libète Eta New York la lè li elimine anprizònman pou pifò vyolasyon minè ki pa kriminèl yo, ki egzije yon revizyon jidisyè rapid chaj vyolasyon libète pwovizwa, mete limit sou sanksyon revokasyon, epi bay yon chemen pou jwenn egzeyat nan sipèvizyon.

Nouvo lwa a pèmèt New York vire paj la sou yon sistèm revokasyon libète pwovizwa drakonyè ki te ede perpétuer anprizònman an mas pandan plizyè dizèn ane.

Pa chif yo

Kòm prensipal defansè piblik nan Vil Nouyòk, enpak nou ale pi lwen pase nenpòt ka oswa kliyan. Nou pran angajman pou abòde inegalite sistemik nan sistèm legal kriminèl la pou pèsonn pa refize dwa yo genyen libète ak sipozisyon inosan.

109,000 +

Total zafè kliyan ki okipe pa Pratik Defans Kriminèl la.

4,000 +

Sèvis legal Inite Jistis Kominotè a ofri, tankou klinik rap sheet, rann tèt san danje, ak evènman Konnen dwa w yo.

480 +

Apèl ak aplikasyon apre kondanasyon Biwo Apèl Kriminèl nou an depoze.

Yon kontribisyon nan Legal Aid Society se sou plis pase lajan.

Chak don ede nou ofri sèvis legal esansyèl a plizyè milye Nouyòkè chak jou, ede moun achte manje, peye lwaye, ak pran swen tèt yo ak fanmi yo.

Kanpe avèk nou