Sosyete Èd Legal

Pro Bono & Opòtinite Volontè

Avoka, etidyan lalwa, ak lòt volontè travay an patenarya ak estaf Legal Aid Society yon fason pou elaji kapasite nou pou bay sèvis legal pou yon pi gwo kantite kliyan ak kominote yo.

Tout rekòmandasyon pro bono yo te tcheke pa avoka nou yo ak pwofesyonèl legal ki se ekspè nan domèn nan. Menm ekspè sa yo rete sou ka a pou bay konsèy ak konsèy nan tout reprezantasyon an.

Soti nan Anplwaye Pratik la Pro Bono

Nou tire fòs nan men ou

Ane pase a, plis pase 2,700 volontè te bay 200,000 èdtan asistans legal bay kliyan Legal Aid Society.

Men, pa gen okenn mezi ki ka byen mezire ki sa asistans pro bono vle di pou yon fanmi ki fè fas ak sanzabri, yon kliyan ki gen dwa vyole pa konduit ilegal lapolis, oswa yon timoun nan swen adoptif ki gen bezwen edikasyon yo pa satisfè.

Pandan plis pase 140 ane Sosyete Èd Legal la te travay ansanm ak ba prive a pou bay asistans legal ki chanje lavi epi bay “Jistis nan chak borough”.

Anplwaye Legal Aid Society's Pro Bono Practice se:

Beth Hofmeister, Avoka sipèvize
Rosemary Hare-Bey, Koòdonatè Pro Bono
Ivanna Guerra, Administratè Pro Bono
Lou Sartori, Avoka anchèf

Tan ak talan

2,737

volontè

201,460

èdtan travay pro bono

KOUNYE & NAN

kabinè avoka ak lekòl lalwa k ap patisipe yo.

2022 Pro Bono Honor Roll

Cadwalader, Wickersham & Taft LLP
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
Kowalisyon pou moun ki san kay
Davis Polk & Wardwell LLP
Dechert LLP
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP
Sant Lwa Egalite Sèks
Gibson, Dunn & Crutcher LLP
Goodwin Procter LLP
Hughes Hubbard & Reed LLP
Kaplan Hecker & Fink LLP

Kasowitz Benson Torres LLP
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
Krieger Kim & Lewin LLP
Loeb & Loeb LLP
Lowenstein Sandler LLP
Milbank LLP
Patterson Belknap Webb ak Tyler LLP
Pòl, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP
Proskauer Rose LLP
Pryor Cashman LLP
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
Selendy Gay Elsberg PLLC

Shearman & Sterling LLP
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Starr Associates LLP
Stroock & Stroock & Lavan LLP
Sullivan & Cromwell LLP
White & Case LLP
Willkie Farr & Gallagher LLP
WilmerHale LLP
Winston & Strawn LLP

2022

Onorab Jonathan Lippman Pro Bono Publico & Public Service Law Firm Award

Legal Aid Society fyè pou l rekonèt Kramer Levin Naftalis & Frankel pou angajman eksepsyonèl li bay òganizasyon ak kliyan nou yo.

Anba lidèchip Manm Konsèy la ak Patnè Ko-Jere Paul H. Schoeman, ansanm ak Patnè Ko-Jere Howard T. Spilko, Ko-Prezidan Komite Pro Bono Christopher S. Auguste ak Aaron Frankel, ak Direktè Devlopman Pwofesyonèl ak Pwogram Pro Bono. Jamie Porco, avoka yo, asistan legal yo, ak anplwaye administratif nan Kramer Levin te yon patnè angaje nan satisfè bezwen legal moun ki gen mwens chans nan Vil New York. Nan ane ki sot pase a, plizyè douzèn anplwaye konpayi yo te kontribye prèske 3,000 èdtan nan sèvis legal bay kliyan nou yo, nan domèn ki soti nan defans imigrasyon, fayit, apèl kriminèl, devlopman biznis pou antreprenè ti revni, ak pwogram jistis kominotè.

Depi 2010, pa egzanp, Kramer Levin te sèvi kòm ko-konseye nan Smith v. Proud, yon pwosè kolektif sou non moun k ap resevwa asistans piblik yo te redwi benefis yo enjustifiman. An 2018, yo te jwenn yon antant ki te egzije Vil la ak Eta a peye avantaj retwoaktif a plis pase 49,000 manm klas ki elijib yo. Lè Kramer Levin ak Legal Aid Society te dekouvri an Jiyè 2021 ke gouvènman an te echwe pou bay tout manm ki kalifye yo peman, yo te retounen nan tribinal la. An me 2022, yon lòt 4,800 moun te resevwa peman, sa ki te pote kantite total benefis retwoaktif a plis pase $22 milyon.

Apati ane 2018, Patnè Kramer Levin Steven S. Sparling ak ekip li a te travay san pran souf ak Inite Jistis Kominotè (CJU) Legal Aid Society pou konbat nati sekrè ilegal nan baz done gwoup Depatman Lapolis Vil Nouyòk la. Nenpòt manm nan baz done a, lajman kominote koulè, yo kriminalize an gwo, yo pa bay okenn avi pou yo te antre nan li, epi yo pa gen yon opòtinite defi yo ajoute oswa bay yon chans yo dwe retire. Konpayi an ak CJU te ede plizyè santèn moun soumèt demann anba Inisyativ Do It Yourself FOIL, e yo te litige anpil refi FOIL nan Tribinal Siprèm Eta a. Sa a nan vire koule limyè sou sijè ki abòde lan ak egare nan baz done a ak siveyans inplakabl ki enplike nan antretyen li yo.

Kramer Levin se tou yon patnè inogirasyon kabinè avoka nan Pwojè Apèl Pleasion nan Biwo Apèl Kriminèl Legal Aid Society a, ki defann kliyan ki resevwa santans twòp. Avoka pro bono ak paralegal ki soti nan kabinè avoka a te soumèt ekspoze, fè agiman oral, epi nan plizyè ka jwenn rediksyon santans nan Divizyon Apèl New York Premye Depatman Jidisyè.

Atravè angajman ekstraòdinè pro bono li anvè Legal Aid Society ak kliyan li yo, kabinè avoka a te klèman demontre ke Kramer Levin pataje objektif Jij Lippman pou fè jistis egalite pou tout moun pa sèlman yon ideyal, men yon reyalite.

2022

Prim Lidèchip Lalwa Enterè Piblik

Yo rekonèt Jennifer Colyer pou kontribisyon ekstraòdinè li kòm yon avoka volontè, pou sipò konstan li bay Legal Aid Society ak kliyan li yo, epi kòm lidè pwogram eksepsyonèl pro bono Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobsen depi ane 2000.

Depi ke Legal Aid Society te onore l an 2010 pou travay li nan non kliyan ki te aplike pou sekou pou rann santans anba Lwa Refòm Dwòg New York la, Jennifer te fè yon travay vaste ak egzanplè sou ka kriminèl ak dwa LGBTQ. Travay san pran souf Jennifer nan non imigran yo te genyen tou anpil lwanj nan kominote defans imigrasyon New York la.

Jennifer ak kòlèg Fried Frank li yo te jere zafè atravè spectre imigrasyon an, tankou azil, Lwa sou Vyolans sou Fanm, U-Visa, ak anilasyon ka ranvwa. Dènyèman, Jennifer te bay lidèchip ak sipèvizyon liy asistans pou imigrasyon Legal Aid Society, ak pwojè volontè aleka ki ede kliyan yo ak renouvèlman aksyon difere anba DACA ak natiralizasyon.

Jennifer te deja onore pa Li Jistis, Unchained at Last, Imigrasyon Egalite ak New York City Bar Association. Li fè konferans sou imigrasyon ak jesyon pro bono nan ABA/NLADA Equal Justice Conference ak Columbia Law School. Jennifer te okipe tou pozisyon lidèchip ak Asosyasyon Avoka Pro Bono, Fon Aksyon Egalite Imigrasyon, ak Law Firm Antirasism Alliance.

Nou fyè pou nou rekonèt Jennifer ak Prim Lidèchip Lalwa Enterè Piblik 2022, epi salye devouman li nan misyon nou pou pèsonn pa ta dwe refize dwa a jistis egal.

Jennifer Colyer  Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobsen LLP